Strony

Filozofia

Filozofia KWF (wolne tłumaczenie ze strony oficjalnej)
"Dlaczego ludzie lękają się i podziwiają siłę, która może pozbawić ich życia w jednej chwili, jednocześnie dostrzegając w niej piękno?
Jeżeli zdefiniujemy Karate jako sztukę walki jednym ciosem kończącym, to ci którzy podążają tą drogą muszą trenować swoje ciała by każdy cios lub kopnięcie kipiały energią, budziły lęk przed ciosem kończącym.
Musimy żyć doceniając każdy moment życia, który zawsze mieści się w granicach między życiem a śmiercią.
To właśnie tam dostrzegamy piękno naszego ducha i technik karate. Musimy doskonalić nasze techniki, ducha, a nawet najprostsze czynność, dopóki piękno nie zakorzeni się w naszej postawie do codziennego życia.
Im więcej trenujesz, im więcej rozwijasz miłość, tym bardziej rosną oddanie i bogactwo wewnętrzne.
Droga Karate jest wyrazem sztuki, gdyż jako ludzie mamy w naturze czynić siebie wyrazem piękna.
Podążajmy drogą KARATE wspólnie."

"Why is it that humans have a sense of awe and respect for a power that can deprive them of their lives in an instant, and also at the same perhaps see a sense of beauty in this power?
If we define Karate as a martial art of the single finishing blow, those who pursue this path must train themselves to learn technique so that each and every punch or kick, brimming with energy, bristles with the
danger of the finishing blow.
We must live to respect every moment of our life, which is always on the border between life and death.
This is where we will see the beauty in our spirit and karate technique. We must refine our technique, spirit and even our everyday’ simple actions until beauty takes root in the demeanor in our life.
The more you train yourself, the more cultivated love, the spirit of dedication and the affluent spirit will be to you.
The path of Karate is an act of art, as we as humans, bring ourselves to the creation of beauty in our nature.
Let us walk the path of KARATE together."

Wywiad z Matem Price - przeprowadził Shaun Banfield (The Shotokan Way)
"Mam wiele opowieści z Japonii, ale moja ulubiona jest z 2009 roku, kiedy trenowaliśmy w dojo Senseia Yahary. Nasza grupa składała się z około dwunastu osób i zostaliśmy poinstruowani by przyjść w sobotę, a sensei Yahara, Isaka i Ibusuki będą nas nauczać. Kiedy przybyliśmy trenować byliśmy tam właściwie tylko my i mała garstka najwyższych stopni. Na początku lekcji Sensei Yahara zwołał nas w koło i powiedział, że dopóki nie powiemy mu czym jest karate nie będzie nas uczył i będziemy musieli wyjść. Możecie sobie wyobrazić, pod jak wielką presją się znaleźliśmy. Zaczęliśmy udzielać odpowiedzi. Sensei Yahara wydawał się coraz mniej zadowolony i już widziałem jak wychodzimy bez wykonania chociaż jednego ciosu. Wymieniłem zmartwione spojrzenia z Nickiem Healdem, kolegą instruktorem LKA, i kiedy już myślałem że będziemy musieli wychodzić, powiedziałem, że karate jest świetną metodą bicia ludzi. Sensei był tym zachwycony i wygłosił mowę o tym jak musimy ćwiczyć z celem zabicia przy każdym wykonanym ciosie. Takie karate było sztuką zabijania. Nie ważne czy się z nim zgadzacie czy nie, na pewno był to ciekawy wstęp do sesji treningowej i przygotowanie by ćwiczyć mocno."

"I have many Japan stories, a favourite of mine is when we went in 2009 we trained at Yahara Sensei’s dojo. In our party we had about twelve and we were told to come on the Saturday and Yahara Sensei, Isaka Sensei and Ibusuki Sensei would teach for us. When we arrived it was basically just us and a small handful of his higher grades training. At the start of the lesson Yahara Sensei called us around and we were told that unless we could tell him what karate was, he would not teach us and we must go. As you can imagine this put us under great pressure. As we gave our answers, Yahara Sensei seemed less and less impressed and I could see us leaving without a punch being thrown. Myself and fellow LKA instructor Nick Heald exchanged a few worried looks and just as it looked like we would be on our way, I said that karate was a great way to hit people. Sensei was delighted by this and gave us a talk about how we must practise with the aim of killing with every blow we make. That karate was the art of killing. Now whether or not you agree with him, it’s certainly an interesting way to start a session and to get you ready to train hard."

Yahara Mikio
Fragmenty wywiadu dla KWF Rosja - przygotował Oleg Larinov
"- Nazwa waszej organizacji to Karatenomichi World Federation. Czy istnieje różnica między Karatenomichi i Shotokan? Proszę powiedzieć nam, czy uczysz karate Shotokan, czy to nieco inny styl karate?
- Styl Shotokan jest oryginalnym stylem i to czego uczę jest prostą sprawą: karate zmieniało się w czasie swojego istnienia i teraz jest zagrożone zniknięciem. Ja znam karate jako sztukę walki, ale obecnie karate wydaje się być bardziej jak taniec. Chciałbym powrócić do oryginalnego karate, do jego korzeni. Budo karate, według mnie, jest wtedy gdy mogę ostatecznie pokonać przeciwnika przez jeden zabójczy cios. Moja praca skupia się głównie na obieraniu kierunków i tworzeniu metod, które zwiększą mój poziom techniczny, do perfekcji której wymagam: tylko jeden cios powinien wystarczyć by pokonać przeciwnika."

"- The name of your organization is the Karatenomichi World Federation. Is there any difference between Karatenomichi and Shotokan? Please tell us, do you teach Shotokan karate or is it a little bit like another style of karate? 
- Shotokan style is the original style and the simple thing I teach is the following: karate was changing during its existence and it is under the threat of disappearing now. I know karate as a martial art, but now karate seems like dancing. I would like to return to the original karate, to its sources. Budo karate, according to my opinion, is when I may finish my opponent definitively by one killing blow. My work basically consists in forming ways and methods by which to increase my technical level up to the perfection I require: only the one blow should be enough for the opponent’s defeat."

"- Chcę nauczyć moich uczniów by byli w stanie wygrać wszelkie zawody i następnie rozsyłać ich po świecie. Pragnę ludzi znających moje techniki i moje podążanie za perfekcją. Karate sportowe jest obecnie bardzo popularne i wiele osób traktuje karate jak grę. Ci ludzie zwykle zapominają o karate natychmiast po zawodach. Chciałbym by moi podopieczni mogli używać karate w swoim życiu codziennym, a nie tylko bawić się w karate jak w grę.
- Sensei, czy uważasz że zawody pomagają nam lepiej zrozumieć esencję Budo?
- Jestem przeciw tego typu zawodom, które promują rozwój "rozrywkowego" karate. Jest jednak tak, że zawsze muszę debatować i rozmawiać z przedstawicielami innych organizacji by bronić mojej opinii o karate. Być może moje działania przypomną im o prawdziwym karate."

"- I want to teach my students be able to win any competition and then to send these people worldwide. I want to have people who know my technique and my aim for perfection. Sports karate is very popular now and many people consider karate like a game. These people usually forget about karate immediately after competition. I would like my students could use karate in their real life, but not play in karate like in the game. 
- Sensei, do you think that competitions help us to understand the essence of Budo? 
- I am against the type of competition that promotes the development of ‘game’ karate. But the matter is that I always have the debates and conversations with representatives of other organizations to defend my opinion about karate. And maybe my actions remind them about true karate."
(za zgodą KWF Rosja planujemy przetłumaczyć cały artykuł)